Покана за Общо събрание на Лайънс клуб Стара Загора – Тракия

април 3, 2017 в Без категория

Управителният съвет на СНЦ „Лайънс клъб Стара Загора-Тракия” на свое заседание от 03.04.2017 г. взе решение да се свика Редовно Общо изборно събрание на СНЦ „ЛАЙЪНС КЛЪБ СТАРА ЗАГОРА – ТРАКИЯ”, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. Руски № 56, сутерен, което ще се проведе на 20.04.2017 г. (четвъртък) от 17.30 часа в Бисто „Емона”, находящо се в гр. Стара Загора, бул. Руски № 56, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Освобождаване на членовете на УС на сдружението.
  2. Освобождаване на членовете на КС на сдружението.
  3. Избор на нов УС и Президент на сдружението за мандат 2017-2018 г.
  4. Разни.

 

При положение, че в 17.30 часа няма кворум, събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, без значение колко от членовете на сдружението са се явили по реда на чл.27 от ЗЮЛНЦ.