Покана за извънредно Общо събрание

септември 18, 2017 в Без категория

Управителният съвет на СНЦ „Лайънс клъб Стара Загора – Тракия” на свое заседание от 14.09.2017 г. взе решение да се свиква извънредно Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 04.10.2017 г. (сряда) от 17.30 часа в ресторант „Ил Кане”, с адрес: гр. Стара Загора, ул. Г.С.Раковски № 55, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за изминалата Лайънс година.
  2. Статус на членовете на Лайънс клъб Стара Загора – Тракия. Дължими вноски. Събираемост. Прекратяване на членството поради отпадане.
  3. Обсъждане на предстоящите събития за 2017-2018 Лайънс година.
  4. Вземане на решение за прекратяване членството на ЛК Стара Загора – Тракия в АЛК Дистрикт 130 България.
  5. Вземане на решение за членство на ЛК Стара Загора – Тракия в новосформирания Дистрикт – временна зона.
  6. Отбелязване на инициативата за деня на Белия бастун на 15.10.2017 г.
  7. Лиониада 28.10.2017 г. – подготовка и решения.

При положение, че в 17.30 часа няма кворум, събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, без значение колко от членовете на сдружението са се явили по реда на чл.27 от ЗЮЛНЦ.

От управителния съвет