ПОКАНА

април 8, 2019 в Без категория

 

Управителният съвет на СНЦ „Лайънс клъб Стара Загора – Тракия” на свое заседание от 02.04.2019 г. взе решение да се свика извънредно Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 23.04.2019 г. (вториник) от 18.00 часа в ресторант „LEON”, с адрес: гр. Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман № 60, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за изминалата финансова Лайънс година.
  2. 2. Вземане на решение за приемане на ГФО за 2018 г. на сдружението.
  3. 3. Статус на членовете на Лайънс клъб Стара Загора – Тракия. Дължими вноски. Събираемост. Прекратяване на членството поради отпадане.
  4. 4. Освобождаване на досегащното ръководство на сдружението – Председател и Управителен съвет.
  5. Избор на ново ръководство на сдружението – Председател и Управителен съвет на сдружението.
  6. Вземане на решение за насрочване на „Лиониада – 2019“ за 22.06.2019 г. или за друга подходяща дата.

 

При положение, че в 18.00 часа няма кворум, събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, без значение колко от членовете на сдружението са се явили по реда на чл.27 от ЗЮЛНЦ.

 

От управителния съвет