Покана за Общо събрание на ЛК Стара Загора-Тракия за 23.06.2020

юни 5, 2020 в Без категория

ПОКАНА

 

Управителният съвет на СНЦ „Лайънс клъб Стара Загора – Тракия” на свое заседание, проведено на 04.06.2020 г. от 12.30 часа в ресторант „LEON”, с адрес: гр. Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман № 60, взе решение да се свика извънредно Общо отчетно-изборно събрание на сдружението, което ще се проведе на 23.06.2020 г. (вторник) от 18.00 часа в ресторант „LEON”, с адрес: гр. Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман № 60, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за изминалата финансова Лайънс година.
  2. 2. Вземане на решение за приемане на ГФО за 2018 и за 2019 г. на сдружението.
  3. 3. Статус на членовете на Лайънс клъб Стара Загора – Тракия. Дължими вноски. Събираемост. Прекратяване на членството поради отпадане.
  4. 4. Освобождаване на досегащното ръководство на сдружението – Председател и Управителен съвет.
  5. Избор на ново ръководство на сдружението – Председател и Управителен съвет на сдружението.
  6. Вземане на решение за насрочване на „Лиониада – 2020“.

 

При положение, че в 18.00 часа няма кворум, събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, без значение колко от членовете на сдружението са се явили по реда на чл.27 от ЗЮЛНЦ.

 

От управителния съвет