Покана за Общо събрание

април 5, 2016 в Клубни новини, Новини

Управителният съвет на СНЦ „Лайънс клъб Стара Загора-Тракия” на свое заседание от 05.04.2016 г. взе решение да се свика редовно Общо изборно събрание, което ще се проведе на 21.04.2016 г. от 18.30 часа в клуб Леон, гр. Стара Загора, ул. Иван Шишман № 60, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на нов УС на сдружението.
2. Разни.

При положение, че в 18.30 часа няма кворум, събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, без значение колко от членовете на сдружението са се явили по реда на чл.27 от ЗЮЛНЦ.

УС на Лайънс клуб Стара Загора – Тракия