Покана за Общо събрание

ноември 18, 2016 в Клубни новини, Новини

ПОКАНА

Управителният съвет на СНЦ „Лайънс клуб Стара Загора – Тракия”, на свое заседание от 17.11.2016 г., взе решение да се свика редовно годишно Общо събрание, което ще се проведе на 15.12.2016 г. (четвъртък) от 18.30 часа в клуб-ресторант „Леон”, с адрес: гр. Стара Загора, ул. Иван Шишман № 60, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Одобряване на решението на УС на сдружението за приемане на нови членове на сдружението.
  2. Изключване на членове на сдружението поради отпадане.
  3. Приемане на ГФО за сдружението за 2015-2016 г.
  4. Промяна на адреса на управление на дружеството.
  5. Преразглеждане на решението на ОС на сдружението, с което е решено да не се плаща членски внос към Дистрикт 130 – България.
  6. Разни.

При положение, че в 18.30 часа няма кворум, събранието ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, без значение колко от членовете на сдружението са се явили по реда на чл.27 от ЗЮЛНЦ.

От управителния съвет