Трета винарска лайънс среща – Старозагорски минерални (и винени) бани 2017

февруари 1, 2017 в Клубни новини

За трета поредна година, на Старозагорски минерални бани, в хотелски комплекс Марица-Изток се проведе Винарска Лайънс среща. Близо 260 лъвове, лъвици и гости бяха обединени от позитивността, усмивката и приятелството.

Старт на събитието в 10.30 часа на 28.01.2017 г. с тържествен водосвет в параклиса към комплекса отслужи отец Йордан, който при вида на събралите се участници възкликна „Любовта е сред нас! Любовта и приятелството са още по-силни, когато сме много!“

На срещата присъстваха членове на Лайънс клубовете: ЛК Пазарджик, ЛК Пазарджик – Тракия, ЛК Хасково, ЛК Търговище, ЛК Русе, ЛК Габрово, ЛК Пловдив – Евредика, ЛК Пловдив – Флипополис, ЛК София – Св.Иван Рилски, ЛК София – Витоша, ЛК София – Диамант, ЛК София – Св.Йоан, ЛК Академика – Варна, ЛК Велинград, ЛК Стара Загора – Тракия и ЛК Стара Загора – Августа.
Сред официалните гости бяха дистрикт говерньора на Дистрикт 132-Македония, Слободан Вукичевич и
Елизабет Хедерер – интернешинъл лайънс директор на МАЛК за периода 2016 – 2018 г. от Австрия.

Празничната среща беше открита от президента на клуба-домакин ЛК Стара Загора – Тракия, Димо Димитров, заобиколен от танцуващи кукери, който поздрави присъстващите с „Добре дошли“ и подчерта важността на подобни събития за единството на Лайънс движението, за укрепване на приятелството и за обединяването около благотворителни каузи.

Водещият на третата Винарска Лайънс среща, Тони Куцаров се появи атрактивно, възседнал магарицата Пенка.

Участниците се представиха на отделни щандове с домашни вина и ракии, вина от реномирани винарски изби, домашни мезета, сланина, туршии, баници, сладкиши и много, много други кулинарни изкушения. Домакините от ЛК Стара Загора – Тракия подготвиха три прасета за мезета и също представиха домашно вино и ястия. Всеки участник в срещата имаше възможност да оцени най-доброто домашно вино и такова от винарска изба, както и най-добрите домашни мезета и гозби.

Акцент на срещата беше представянето на традиционни български носии от различни фолклорни области. Присъстващите имаха възможност да си закупят носии от специално изграденият за целта щанд. В ранния следобед участниците дефилираха пред всички гости, като всеки тоалет беше подробно
представян от фолклорния експерт – хореографът Васил Герлимов.

По-късно през деня, 5-членно жури с представители от различни клубове, преброи всички попълнени
бюлетини и абсолютно безпристрастно определи победителите в различните категории.
На официалната вечеря, в приятната обстановка на ресторанта в хотелски комплекс Марица-Изток се събраха всички лайънс членове и гости. На специална церемония бяха връчени отличия и награди на победителите.

В категория „Домашни мезета и гозби“:

първо място – ЛК Хасково с Домашна пуска
второ място – ЛК Пловдив – Евридика с Гъши пастет
трето място – ЛК София – Диамант с Питката на свекървата

В категория „Фолклорна носия-клубно представяне“:

първо място – ЛК Стара Загора – Тракия
второ място – ЛК Пловдив – Евридика
трето място – ЛК София – Витоша

Специална награда в тази категория беше връчена на семейство Десислава, Даниела и Златко Таневи от ЛК Стара Загора – Тракия за най-масово семейно представяне. Маестро Васил Герлимов също връчи лична награда.

В категория „Домашни вина“:

първо място – ЛК София – Св. Иван Рилски за виното на Свилен
второ място – ЛК Пловдив – Евридика за виното „Ореховката на Диди”
трето място – за Гергана и Иван Митеви от ЛК Хасково за виното „Аметиста”
Извънредна награда беше бръчена на д-р Филев за ракията „Радост на душата”

В категория „Вина от винарски изби“:

първо място – червено вино на Шато Бургозоне, представено от ЛК София – Диамант
второ място – червено вино, представено от дистрикт-говерньора на Македония Слободан Вукичевич
трето място – Червено вино на Шато Мидалидаре, представено от ЛК Стара Загора – Тракия

Специални грамоти за най-масово участие получиха ЛК Пазарджик и ЛК Хасково.

Два плакета за партньорство със сертификати бяха връчени на чуждестранните гости Слободан Вукичевич и Елизабет Хедерер.

От името на Ректора на Тракийски университет – Стара Загора, проф. Иван Въшин, седем клуба получиха благодарствени грамоти за „Принос в изграждането на православен храм „Св. Патриарх Евтимий” – ЛК София – Св. Иван Рилски, ЛК София – Св. Йоан, ЛК София – Диамант, ЛК София – Витоша, ЛК Видин, ЛК Плевен и ЛК Стара Загора – Тракия.

По традиция, вечерта се проведе томбола с награди, като събраните средства са предназначени за поредната благотворителна кауза на ЛК Стара Загора-Тракия.

Тази година, събраните средства ще бъдат дарени за 8-годишния Михаил Атанасов Иванов от Стара Загора, който след инцидент на 09.08.2016 г. губи зрението на дясното си око. Според очни хирурзи, след оперативна намеса има шанс за възстановяване на зрението на детето. През месец ноември 2016 г. е направена първата успешна операция в очна клиника във Виена, Австрия. Предстоят още две операции през пролетта и лятото на 2017 г. Цената само на очните операции е много висока, като в нея не се включват другите съпътстващи разходи. За жалост, родителите на детето нямат никаква възможност да заплатят стойността на лечението. Семейството живее в Стара Загора. Майката е на 39 години и работи като медицинска сестра в Центъра за психично здраве към УМБАЛ „Проф. Д-р Ст.Киркович“ АД – Стара Загора, а бащата е на 40 години и работи като монтьор в „Енергоремонт“ АД – Гълъбово. Михаил има по-малка сестра, която е на 2,5 г. и посещава детска ясла. Семейството е благодарно за всяка протегната ръка и дарена сума за спасяване зрението на тяхното дете.

Тържеството завърши с дружното разрязване на двете уникално вкусни торти, специално приготвени за събитието и дарени от лъвицата Радослава Минчева от ЛК София – Витоша, собственик на сладкарници „Неделя“.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

For a third consecutive year, at Stara Zagora Mineral Spa, Winery Lions meeting was held at the Maritsa-East Hotel complex. Nearly 260 lions, lionesses and guests were united by positivism, smile and friendship.

The beginning of the event at 10.30 a.m. on January 28, 2017 with a solemn blessing of the waters in the chapel at the complex was served by priest Jordan who, at the sight of the assembled participants, exclaimed „Love is among us! Love and friendship are even stronger when we are many! “

The meeting was attended by members of the following Lions Clubs: LC Pazardzhik, LC Pazardzhik – Trakia, LC Haskovo, LC Targovishte, LC Ruse, LC Gabrovo, LC Plovdiv – Evredika, LC Plovdiv – Philipopolis, LC Sofia – St. Ivan Rilski, LC Sofia – Vitosha , LC Sofia – Diamant, LC Sofia St. John, LC Academica – Varna, LC Velingrad, LC Stara Zagora – Trakia and LC Stara Zagora – Augusta.

Among the official guests were the district governor of District 132-Macedonia, Slobodan Vukicevic and Elizabeth Hederer – an international lions director of MALC for the period 2016-2018 from Austria.

The festive meeting was opened by the president of the host club LC Stara Zagora – Trakia, Dimo ​​Dimitrov, surrounded by dancing kukeri, who greeted the attendees with „Welcome“ and stressed the importance of such events for the unity of the Lions movement, for strengthening friendship and uniting around charity causes.

The presenter of the third Winery Lions meeting, Tony Kutzarov, arrived attractively, riding Penka the donkey.

The participants presented on various stalls homemade wines and brandies, wines from famous wine cellars, home-made appetizers, bacon, pickles, pastries, cookies and many other culinary delights. The hosts from LC Stara Zagora – Trakia prepared three pigs for appetizers and they also presented homemade wine and dishes. Each participant in the meeting was able to appreciate the best homemade wine and wine from a wine cellar as well as the best homemade appetizers and dishes.

The focus of the meeting was the presentation of traditional Bulgarian costumes from various folklore regions. The attendees had the opportunity to purchase costumes from the specially erected stall. In the early afternoon participants defiled in front of all the

guests, each outfit presented in detailed by the folklore expert – choreographer Vassil Gerlimov.

Later in the day, a 5-member jury with representatives from different clubs, counted all filled voting papers and absolutely impartially determined the winners in the different categories.

At the official dinner, all lions members and guests gathered in the delightful atmosphere of the restaurant in Maritsa East Hotel complex. At a special ceremony, honours and prizes were awarded to the winners.

In the category „Homemade appetizers and dishes“:

 • First place – LC Haskovo with Homemade pork roll
 • Second place – LC Plovdiv – Evridika with Goose pate
 • Third place – LC Sofia – Diamant with the Mother-in-law’s bread

In the category „Folk Costume – Club Presentation“:

 • First place – LC Stara Zagora – Trakia
 • Second place – LC Plovdiv – Evridika
 • Third place – LC Sofia – Vitosha

A special prize in this category was awarded to the family of Desislava, Daniela and Zlatko Tanev from LC Stara Zagora – Trakia for the most numerous family presence. Maestro Vasil Gerlimov also gave a personal prize.

In the category „Homemade wines“:

 • first place – LC Sofia – St. Ivan Rilski for Svilen’s wine
 • second place – LC Plovdiv – Evridika for the wine „Didi’s walnut“
 • third place – for Gergana and Ivan Mitev from LC Haskovo for the wine „Amethyst“

An extraordinary prize was given to Dr. Filev for the rakia „Joy of the Soul“

In the category „Wine from wine cellars“:

 • First place – red wine of Chateau Burgozone presented by LC Sofia – Diamant
 • Second place – red wine presented by the district governor of Macedonia Slobodan Vukicevic
 • Third place – Red wine of Chateau Midalidare presented by LC Stara Zagora – Trakia

Special diplomas for the most numerous participation were given to LC Pazardzhik and LC Haskovo.

Two plaques for partnership with certificates were handed over to the foreign guests Slobodan Vukicevic and Elizabeth Hederer.

On behalf of the Rector of Trakia University – Stara Zagora, Prof. Ivan Vashin, seven clubs received certificates of gratitude for „Contribution to the construction of Orthodox Church „St. Patriarch Evtimiy“ – LC Sofia – St. Ivan Rilski, LC Sofia – St. John, LC Sofia – Diamant, LC Sofia – Vitosha, LC Vidin, LC Pleven and LC Stara Zagora – Trakia.

Traditionally, a tombola draw with prizes was organized in the evening and the funds collected were for the next charity cause of LC Stara Zagora-Trakia.

This year, the money raised will be donated to the 8-year-old Mihail Atanasov Ivanov from Stara Zagora who, after an accident on September 9, 2016, lost the sight of his right eye. According to eye surgeons, after surgery there is a chance to restore the child’s vision. In November 2016, the first successful operation was made in an ophthalmology clinic in Vienna, Austria. Two more operations are due in the spring and summer of 2017. The cost of eye surgeries alone is very high, not including the other accompanying costs. Unfortunately, the child’s parents are not able to pay for the cost of treatment. The family live in Stara Zagora. The mother is 39 years old and works as a nurse at the Centre for Psychic Health at University Multifunctional Hospital for Active Treatment “Prof. Dr. St. Kirkovich” AD – Stara Zagora, and the father is 40 years old and works as a fitter for „Energoremont“ AD – Galabovo. Mihail has a younger sister, who is 2,5 years old and goes to a crèche. The family is grateful for each stretched hand and donated sum for saving the vision of their child.

The event ended with the joint cutting of the two absolutely delicious cakes, specially prepared for it and donated by the lioness Radoslava Mincheva from LC Sofia – Vitosha, the owner of “Nedelya” confectioneries.