Устав на Лайънс клуб „Стара Загора – Тракия“

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ

“Лайънс клъб Стара Загора-Тракия”
Актуализиран текст към 04.12.2008г.

ЧЛЕН I. СТАТУТ, ИМЕ, ДЕВИЗ И МОТО

Раздел 1. “Лайънс клъб Стара Загора-Тракия” е юридическо лице, съгласно разпоредбите на Закона за Юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството. Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски. Името на сдружението е “Лайънс клъб Стара Загора-Тракия”. Сдружението осъществява своята дейност като се самоиздържа.
Раздел 2. Девизът на “Лайънс клъб Стара Загора-Тракия” е: Свобода, интелигентност, съхраняване на нацията.
Раздел 3. Мотото на “Лайънс клъб Стара Загора-Тракия” е: Ние служим.
Раздел 4. Седалището и адреса на управление на “Лайънс клъб Стара Загора-Тракия” е гр. Стара Загора, бул.“М. М. Кусев“ № 31, вх. В, ет., ап. 3.
Раздел 5. “Лайънс клъб Стара Загора-Тракия” се учредява без срок или друго прекратително условие.
Раздел 6. “Лайънс клъб Стара Загора-Тракия” се стреми да стане член на Международната асоциация на Лайънс клубовете. След приемането му (чартирането му) в Международната асоциация сдружението с идеална цел “Лайънс клъб Стара Загора-Тракия” ще подпише и международната конституция на Асоциацията.
Раздел 7. “Лайънс клъб Стара Загора-Тракия” може да създава клонове-чартирани клубове съгласно българското законодателство. В момента на учредяването клонове не се създават.
Раздел 8. Задълженията на всеки чартиран клуб са, както следва:
– Да провежда сбирки на клуба не по-малко от два пъти в месеца.
– Освен ако не е постановено друго, да събира от всеки член минималния годишен членски внос, който да покрива Международния и Дистрикт членски внос и други разходи, необходими за поддържането на един клуб.
– Да взисква редовно присъствие от своите членове.
– Да извършва дейности с граждански, културен, социален и морален напредък на обществото, да допринася за международното разбирателство.
– Да изпраща редовни месечни доклади до Международния офис, под формата на попълнени формуляри, предварително изпратени от Международния офис, съдържащи информация, която може да бъде необходима на Борда на директорите на Асоциацията.
– Да докладва полугодишно на Международния офис относно финансовото състояние на клуба.
– Да проучва всички лица, предложени за членове на клуба. Проучванията се правят в общината, където лицето живее или работи.
– Да поддържа, пази и повишава имиджа на Международната Асоциация на Лайънс клубовете.
– Да са придържа към линията на поведение и изискванията, определени от Международния Борд на Директорите.
– Да подкрепя Международните цели на Лайънс клубовете и Кода на Етиката на Лайънс клубовете.
– Да разрешава всички възникнали спорове на клубно ниво, според клубния начин на решаване на възникнали спорова, като се придържа към линията на поведение определена от Международния Борд на Директорите.

ЧЛЕН II. ЦЕЛИ. СРЕДСТВА. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Раздел 1. Сдружението се учредява за осъществяване на дейност в частна полза.
Раздел 2. Целите на сдружението са:
1. Да създава и възпитава дух на разбирателство между народите по света.
2. Да разпространява принципите на доброто управление и доброто обществено съзнание.
3. Да се интересува живо от общественото културно, социално и морално благополучие на обществото.
Раздел 3. Средствата за постигането на целите са:
1.Разпространяване на идеи, информация и знания за движението на Лайънс клубовете в световен мащаб чрез издателска и информационна дейност.
2.Оказване съдействие на български правителствени и неправителствени организации, общности, органи на местно самоуправление, научни учреждения, учебни заведения и граждани в пряката им дейност.
3.Оказва методическа и практическа помощ на български юридически и физически лица.
4.Организиране на други, позволени от закона дейности, свързани с целите на Клуба.
Раздел 3. Предмета на дейност на клуба е: да извършва дейности с граждански, културен, социален и морален напредък на обществото и допринасяне за международното разбирателство; провеждане на форуми за открити дискусии по всички въпроси на обществения интерес, при условие, че клубните членове не разискват политика и религия; да се поощряват хората с интерес към служба на обществото, за работа в тяхната общност без лично финансово облагодетелствуване; да спомага за изграждане на високи етични стандарти в търговията, промишлеността, във всички професии и лични начинания.

ЧЛЕН III. ЧЛЕНСТВО

Раздел 1. Членове на “Лайънс клъб Стара Загора-Тракия” са неговите учредители, и лицата, които отговарят на изискванията на този устав за членство в „Лайънс клъб Стара Загора – Тракия” и са приети по определения с него ред за членове на сдружението.
Раздел 2. “Лайънс клъб Стара Загора-Тракия” може да приема нови членове от двата пола, но членството се получава само чрез покана. Всеки член на клуба може да предложи да бъде прието за член на клуба пълнолетно лице с добра репутация, нравственост и морал. Предложението се отправя до председателя на клуба и последният го поставя на обсъждане на следващата сбирка на клуба. Всички членове от списъчния състав на клуба изразяват становището си. Това може да бъде направено както явно, така и конфиденциално. Гласуването по предложението се провежда на следващата сбирка на клуба. За приемането на новия член съгласие следва да дадат всички присъстващи на сбирката членове на клуба без изключение. Допуска се гласуване и по електронен път. Наличието на несъгласие от някой от членовете се явява пречка за приемане на предложения нов член. Несъгласието за приемане на нов член се мотивира.
Раздел 3. Членовете на Сдружението имат право:
1. да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението;
2. да участвуват в Общото събрание, в сбирките и в провеждането на мероприятията на сдружението;
3. да се ползуват от дейността на Сдружението;
4. да поставят въпроси от общ интерес;
5. да се ползват от получаваната от Сдружението информация, печатни издания и рекламни материали.
6. да поставят за обсъждане и търсят защита по принципни проблеми, свързани с осъществяването на целите на Сдружението;
7. да напускат свободно Сдружението;
8. да притежават устава, членска карта и значка на Сдружението.
Раздел 4. Членовете на Сдружението са длъжни:
1. да спазват устава на Сдружението, решенията на Общото събрание, а след чартирането на сдружението в Международната асоциация на Лайънс клубовете да спазват и подписаните международни актове;
2. Да участват активно в работата на сдружението. Участието в работата на сдружението се състои в участие в регулярните, извънредните и редовните годишни ОС. При обективна невъзможност да участва в регулярните сбирки на сдружението – да уведоми своевременно президента на клуба или член на УС.
3. да съдействуват за постигане на целите на Сдружението и за разширяване дейността му;
4. да заплатят при постъпването си встъпителен членски внос и редовно да плащат месечен членски внос в размери, определени от Общото събрание;
5. да не използуват по какъвто и да е начин Сдружението за цели, противоречащи на устава и на морално-етичните принципи за поведение;
Раздел 5. Членството в Сдружението се прекратява на едно от следните основания :
1. с молба за доброволно напускане;
2. с едностранно волеизявление до сдружението;
3. смърт или поставяне под пълно запрещение;
4. изключване.
5. Чрез дезинтересиране към дейността на сдружението изразяващо се в непосещаване на повече от половината от регулярните сбирки на клуба без посочване на уважителна причина за период от една година.
Раздел 6. Член на Сдружението се изключва с мотивирано решение на Управителния съвет на Сдружението, в следните случаи:
1. при системно нарушаване на устава на Сдружението.
2. при неплащане на членски внос – повече от три месечни вноски, освен при извинителни причини.
3. когато с действията и с поведението си уронва престижа на Сдружението.
Решението на Управителния съвет за изключване подлежи на обжалване пред Общото събрание на Сдружението в едномесечен срок от получаването на писменото съобщение за това. Общото събрание се произнася на следващото си заседание като решението му е окончателно.
Раздел 7. След присъединяването си към Международната асоциация на Лайънс клубовете членството в “Лайънс клъб Стара Загора-Тракия” ще се диференцира на следните видове:
1. Активен член – член, имащ всички права и привилегии и изпълняващ всички задължения, които членството в “Лайънс клъб” предоставя и налага. Такъв член има право да се стреми към която и да е длъжност в клуба, Дистрикта или Асоциацията, правото да гласува по всички въпроси, които изискват гласуване на членовете, задължително включват редовно присъствие на сбирките, редовно плащане на таксите, участие в дейностите на клуба и поведение, създаващо подходящ имидж на “Лайънс клъб” в обществото. Всички активни членове плащат членски внвос, определена от Общото събрание на клуба (местния клуб), която включва международна и дистрикт такса.
2. Свободен член е член, които се е преместил от общината и/или поради здравословни, служебни или други основателни причини не може да посещава редовно сбирките на клуба, но желае да запази членството си в клуба, помага реално на клуба в неговите начинания и Управителния съвет му е разрешил това положение. Положението се разглежда от Управителния съвет на клуба на всеки шест месеца. Свободният член не може да заема длъжност или да гласува при дистрикт и международни срещи и професии, но плаща определената от местния клуб членски внос, който включва международната и дистрикт вноските.
3. Почетен член – лице, което не е член на действащия “Лайънс клъб”, но има големи заслуги към обществото или към клуба, по тези причини “Лайънс клъб” го удостоява със специално звание и положение. Клубът плаща входната дистрикт и международна такса на почетния член, който можа да присъства на срещите на клуба, но няма привилегиите на активен член.
4. Привилегирован член – лице, което е било член на клуба петнадесет или повече години, което поради заболяване, немощ, напреднала възраст или други уважителни причини, според клуба трябва да се оттегли от активна дейност. Привилегированият член плаща определеният от местния клуб членски внос, който включва също така международната и дистрикт такса. Той или тя има право да гласува и да се ползва от всички привилегии на членството си, с изключение иа заемането на каквато и да е длъжност в клуба, дистрикта или международната асоциация.
5. Пожизнен член – член на клуба, който в продължение на двадесет и повече години е бил активен член на клуба и има особени заслуги по време на службата си към клуба, обществото и Асоциацията; или член на клуба, който е бил активен за период от петнадесет и посече години и е най-малкото на възраст седемдесет години. Пожизненият член има привилегиите на активен член, докато изпълнява своите задължения.
6. Асоцииран член – лице, което е било първоначално прието в друг “Лайънс клъб” но живее и/или работи в община, където съществува “Лайънс клъб”. Клубът, асоциирал члена, няма да го отчита сред членовете си и извършените дейности. Асоциираният член може да гласува по клубни въпроси при срещи, на които той присъства, но не може да представлява клуба, който му е дал статут на асоцииран член като делегат на дистрикт и на международни форуми.
7. Присъединен член на сдружението е член, който обикновено не участва като активен член в работата на клуба, но има желание да помага на клуба и неговите начинания във връзка с доброто на обществото. Присъединеният член може да гласува на събрания по клубни въпроси, където пприсъства лично, но не може да представя клуба като делегат на Дистрикт или Международни форуми, и плаща определената от местния клуб вноска в двоен размер.
Раздел 8. Класификация. “Лайънс клъб Стара Загора-Тракия” може по своя преценка да дава членство, въз основа на класификация. Класификацията може да се определи като фаза или интерес към дадена дейност или професия. В класацията не се допускат повече от двама активни члена. Класификации могат да се въведат за колеги; баща и син; съсобственици; партньори; служители, управители и други категории, които местния клуб може да определи.
Раздел 9. Всеки член, може да членува едновременно в “Лайънс клъб” и в друг клуб или сродна организация.
Раздел 10. Общото събрание на сдружението – на редовното или на извънредно общо събрание разглежда състоянието на членството в сдружението.
1. Ако констатира, че по отношение на някои от активните членове са налице предпоставките по Раздел 7 т.2 от настоящия член отправя предложение за трансформация на статута от „активен член” на „свободен член”.
2. Ако констатира, че някои от активните членове не са посещавали повече от половината от регулярните сбирки на сдружението без уважителна причина за срок от една година назад, им отправя предложение да трансформират статута си от „активен член” на „присъединен член” като за целта предлага молба в подобен смисъл. Ако съответният активен член не изяви желание за трансформиране на членството си в дадения му срок, който не може да бъде по-дълъг от един месец, се счита, че е налице хипотезата на чл.ІІІ Раздел 5 т.5.
3. Ако констатира, че по отношение на някои от членове са налице предпоставките на раздел 6. от настоящия член, пристъпва към изключването му.

ЧЛЕН IV. ИМУЩЕСТВО

Раздел.1. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове. Паричните средства на Сдружението се съхраняват в банкови сметки. Ако по волята на дарители и спонсори даряваните или предоставяни суми се дават с условието да бъдат изразходвани за определени дейности на сдружението, а не за всички дейности, които то извършва, тези дарени или предоставени суми се изразходват целево (като отделни фондове на сдружението) и за тях се води отделна отчетност с цел да може да бъде даден отчет на дарителя или спонсора.
Раздел.2. Източници на средства на сдружението:
1. Имуществени вноски на членовете:
– всички членове на сдружението заплащат имуществени вноски в размер на 20 лв. месечно, които внасят при ковчежника на клуба ежемесечно до 20-то число.
– новоприеманите членове заплащат еднократна встъпителна имуществена вноска в размер на 250 лв. Заплащането й може да стане и на части за срок до три месеца.,
– имуществената вноска за международната организация (след чартирането на клуба), която към момента на чартирането е в размер на 1,5 щ.д. месечно или 9 щ.д. за шест месеца, но може да бъде променяна по решение на международната организация.
2. Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.
Раздел 3. Покриване на загуби: При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението.
Раздел 4. Сдружението може да обособи специален фонд наречен РЕЗЕРВЕН ФОНД ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ СЛУЧАИ. Този ФОНД ще са разглежда и ползва отделно от останалите фондове на Сдружението.
Раздел 5. Никакви допълнителни годишни такси, събирани на член няма да се разпределят и да стават част от фонда. При условие, обаче че дохода, създаден от стойността на актива на Фонда ще бъде добавян към основния капитал на Фонда годишно.

ЧЛЕН V. ОРГАНИ

Раздел 1. Органите на Сдружението:
1.Общото събрание;
2.Управителен съвет, който трябва да има най-малко следните длъжности в състава си – председател (президент), заместник, секретар и ковчежник.
3. Президент, който по право е председател на управителния съвет.
Раздел 2. В Общото събрание участват всички членове на “Лайънс клъб Стара Загора-Тракия” (лично или чрез пълномощник).
Раздел 3. Компетентност на Общото събрание на “Лайънс клъб Стара Загора-Тракия”:
1.изменя и допълва устава;
2.приема други вътрешни актове;
3.избира и освобождава членовете на управителния съвет;
4.приема и изключва членове, разглежда членството в сдружението и извършва промяна в статута на членовете.;
5.взема решение за откриване и закриване на клонове;
6. взема решение за участие в други организации;
7.взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
8.приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
9.приема бюджета на сдружението;
10.взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
11.приема отчета за дейността на управителния съвет;
12.отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
13.взема и други важни.
Раздел 4. Общото събрание е годишно редовно, извънредно и регулярни сбирки.
Годишното редовно събрание се провежда веднъж в годината. То е отчетно изборно събрание, на което се извършва ротационната смяна на председателя и членовете на УС.
Извънредното общо събрание се провежда според необходимостта от свикването му. Свикването на Годишното редовно ОС и на извънредните ОС се извършва от УС чрез покана, която се публикува в интернет сайта на сдружението www.lions-trakia.com най-малко четиринадесет дни преди насрочения ден. Успоредно с това се изпраща кратко съобщение (SMS) по заявения мобилен телефон на всеки член на клуба.
Регулярните сбирки се провеждат по общо правило два пъти в месеца, всеки първи и трети четвъртък на месеца. УС определя часът, мястото и дневния ред на регулярното ОС и известява с кратко съобщение (SMS) по заявения мобилен телефон на всеки член на клуба. При необходимост могат да се свикват регулярни ОС и по често.”
Раздел 5. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете на Общото събрание в седалището на сдружението, най-късно до датата на публикуване или изпращане на покана за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член на Общото събрание безплатно.
Раздел 6. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъка се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание. В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване, след установяване на наличие на кворум.
Раздел 7. Кворум. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове на Сдружението. При липса на кворум събранието се отсрочва за един час по-кьсно на същото място и при същия дневен ред, след което се провежда независимо от броя на присъстващите членове.
Раздел 8. Конфликт на интереси. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
-предявяване на искове срещу него;
-предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.
-при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.
Раздел 9. Право на глас. Всички член има право на един глас. Член на клуба не може да участва в гласуването за : предявяване на искове срещу него; за предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението; при решаване на въпроси отнасящи се до него.
Раздел 10. Мнозинство. Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите. За решенията по Раздел 3 т.1 и т.7 се изисква мнозинство от 2/3 от присъстващите на Общото събрание.
Раздел 11. Решения:
1. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
2. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.
3. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
4. Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение но общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по – късно от една година от датата на вземане на решението.
5. Споровете по ал.3 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по късно от една година от датата на вземане на решението.
Раздел 12. Протокол. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протокола се води според изискванията на закона. Протокола на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание. Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното вписване на решенията в протокола.
Раздел 13. Управителен съвет:
1.”Лайънс клъб Стара Загора-Тракия” се управлява и представлява от управителен съвет.
2. Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 1-една година и се преизбират ежегодно на ротационен принцип.
3. Управителният съвет се състои най-малко от 5 члена.
4. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат избирани без ограничение сред членовете на клуба.
5. Членовете на Управителния съвет трябва да имат постоянно местоживеене в страната;
6. Членовете на Управителния съвет трябва да притежават професионална квалификация или опит;
7. Членовете на Управителния съвет не трябва да са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.
Раздел 14. Правомощия на управителния съвет:
1. Членовете на управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
2. Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на Управителния съвет.
3. Управителния съвет приема правила за работата си.
4. Управителният съвет се събира на редовни заседания наи-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.
5. Всеки член на управителния съвет може да иска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
6. Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на “Лайънс клъб Стара Загора-Тракия”.
7. Управителният съвет приема организационната и управленската структура на сдружението, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работа, заплатите и други вътрешни правила на “Лайънс клъб Стара Загора-Тракия”.
8. Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок от една година.
9. Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на “Лайънс клъб Стара Загора-Тракия”.
10. Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на “Лайънс клъб Стара Загора-Тракия”.
11. Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на “Лайънс клъб Стара Загора-Тракия”.
12. Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
13. Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание
Раздел 15. Кворум и мнозинство на управителния съвет:
1. Решенията на управителният съвет могат да се вземат ако присъстват повече от половината от членовете му. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
2. Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в раздел 14, т. 8 и т. 9 на чл.V от Устава, решенията по който се вземат с единодушие.
3. Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо се счита и лице, с което има двустранна връзка, гарантираща установяване на неговата самоличност и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решение. Гласуването на тозн член се удостоверява в протокола от заседанието от председателстващия заседанието.
4. Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителния съвет взема решения единодушно за :
-съществена промяна на дейността на сдружението;
-съществени организационни промени;
-дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;
-вземане на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.
5. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в закона за счетоводството отчетна информация за дейностга на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
Раздел 16. Отговорност на членовете на управителния съвет:
1. Членовете на Управителният съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението.
2. Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
Раздел 17. Председател на УС (президент на клуба):
1. Управителният съвет възлага преставителството на сдружението на своя председател (президент). Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за сдружението.
2. Председателят (президентът) на УС има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Той няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.
3. Председателят на УС:
-организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
-организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
-сключва трудовите договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;
-представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.
-докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението.
Раздел 18. Вице президенти (зам.председатели); Секретар; ковчежник. Клубът определя длъжностите на членовете на УС.

ЧЛЕН VІ. ИМЕ, ЕМБЛЕМА И ДРУГИ СИМВОЛИ

Раздел 1. Цветовете на сдружението и всеки чартиран клуб са пурпурен и златен.
Раздел 2. Сдружението има утвърдена емблемата.
Раздел 3. Името, благоразположението, емблемата и другите символи на сдружението и чартираните Лайнъс клубове, не могат да се употребяват от никой Лайнъс клуб или член на Лайнъс клуб за никакви други цели, освен посочените в условията на тази конституция или от политиката на Международния борд на Директорите.

ЧЛЕН VІІ. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Раздел 1. Управителния съвет съставя за съответната година до 31.03. годишен финансов отчет и го представя на контролна комисия за проверка.
Раздел 2. Съдържание на отчета за дейността. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният счетоводен отчет.
Раздел 3. Проверка на годишното приключване.
Годишния финансов отчет се проверява от контролна комисия, която се избира от общото събрание от състава на членовете на сдружението.
Контролната комисия на свое заседание определя Председател.
Контролната комисия проверява годишния финансов отчет на управителния съвет и изготвя доклад.
Раздел 4. Контролната комисия представя на годишното общо събрание доклада си за приемане на годишния финансов отчет на сдружението, заедно със забележките и препоръките си.
Раздел 5. Общото събрание приема годишния финансов отчет на управителния съвет и доклада на контролната комисия. По свое решение, Общото събрание може да определи експерт счетоводите, на който да възложи проверка на годишния финансов отчет на управителния съвет.
Раздел 6. Книги на дружеството:
1. На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
2. Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица.

ЧЛЕН VІІІ. (ПРЕДИШЕН ЧЛЕН ІХ) ПРЕКРАТЯВАНЕ

Раздел 1.Основания за прекратяване. Дружеството се прекратява:
-по решение на Общото събрание;
-при обявяването му в несъстоятелност;
-с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

ЧЛЕН ІХ. (ПРЕДИШЕН ЧЛЕН Х) ЛИКВИДАЦИЯ

Раздел 1. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.
Раздел 2. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.
Раздел 3. Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя съгласно разпоредбите на закона.
Раздел 4. Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

ЧЛЕН Х. (ПРЕДИШЕН ЧЛЕН ХІ) ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел 1. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Раздел 2. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав съдържа всички промени, направени от общото събрание на сдружението и е актуален към 04.12.2008г.
Председател: ……………………………
(Георги Симеонов)